Türkçe   Deutsch   English  

Vianorm Yönetim Danışmanlık tüm sektörlerde faaliyet gösteren, farklı büyüklükteki ticari şirketlere ve kurumlara hedeflerine ulaşmaları için gerekli olan mali, hukuki, finansal ve teknik yardımları koordineli bir şekilde sunmayı hedefler.

İşletmelerin kısa vadeli borçları, banka kredi borçları ve tahsil edilemeyen alacakları en sık karşılaşılan sorunlardır. Ancak sorunlar çıktıktan sonra taze finans kaynakları ya da hukuk yolu ile çözümler aramak günümüz koşullarında ilkel bir yaklaşım olup sağlıklı ve verimli bir işletmenin varlık şartı doğru bir yapılanma ve yönetim sürecidir. Kurumsal yapısını oturtmuş şirketler için kriz dönemleri fırsat ortamları yaratır diğer şirketler karşısında pazar paylarını arttırma, karlılıklarını yükseltme şansına sahip olurlar.

Vianorm Yönetim Danışmanlık, şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, vergi hukuku gibi hukuki konular ile muhasebe, finansal yönetim ve personel yönetimi gibi mali konuların birbiriyle uyumlu bir çerçevede, şirketlerin ağırlıklı olarak ihtiyaç duyduğu alanları kapsayan çok boyutlu bir danışmanlık hizmeti sunmak üzere örgütlenmiştir.

Vianorm Yönetim Danışmanlık hedeflerini kısa zamanda, sağlıklı ve etkili bir biçimde gerçekleştirmek için şirketlerin ihtiyaç duyacağı muhasebe, personel, finans ve hukuk temeline dayalı danışmanlık hizmetlerini bir arada ve koordineli bir şekilde sunar.

Vianorm Yönetim Danışmanlık, cesaret ve bağımsızlık, şirket bilgilerinin gizli tutulması, haklara saygı, titizlik, hukuki ilkelere bağlılık, doğruluk, dürüstlük, şirket itibarının korunması, bilgi akışı ve iletişim temellerine dayalı profesyonel danışmanlık hizmetleri sunar.

Vianorm Yönetim Danışmanlık tarafından sunulan mali ve hukuki danışmanlık hizmetleri özellikle Türk kobilerinin ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır. Kobi kapsamında kabul edilen şirketlerin faaliyet gösterdiği sektör hangisi olursa olsun o sektörün kendine özgü farklı ihtiyaçlarına yönelik farklı çözümler oluşturmayı hedefler.

Vianorm Yönetim Danışmanlık; yeni yürürlüğe giren kanunları, yönetmelikleri, tebliğleri sürekli olarak takip eder ve değişiklikleri sürekli sirküler raporla müşterilerine ileterek güncel bilgilendirme sağlar.

Küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin ağırlıklı bir kısmını oluşturan aile şirketleri yapıları itibarı ile yönetimde özel uzmanlık gerektiren şirketlerdir. Vianorm Yönetim Danışmanlık aile şirketlerinde çıkan sorunların çoğu zaman aile içi anlaşmazlıklardan kaynaklandığı gerçeğinden hareketle, aile sermayesini, aile adını ve prestijini ön planda tutan ayrıcalıklı mali ve hukuksal çözümler sunar.

Ekonomide canlılık ve hareketliliği sağlayan Kobi’ler özellikle büyük şirketlerin de dahil olduğu piyasalarda, sermaye temini, nakit akışı, maliyet planlaması, ortak seçimi, rekabet koşullarına uyum sağlama konusunda çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Vianorm Yönetim Danışmanlık Türk kobilerinin ihtiyaçlarına yönelik özel ve ayrıntılı mali ve hukuksal çözümler sunar.

Vianorm Yönetim Danışmanlık, fikri ve sınai hakların oluşturulması ve korunmasının, işletmelerin zorlu rekabet ortamında öne çıkmaları ve avantaj sağlamaları için ne kadar önemli olduğunun bilinciyle, müşterilerine telif hakları, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, entegre devre topografyası ve marka konularında danışmanlık hizmeti sunmakta, bu hakların oluşturulması ve korunması için girişimlerde bulunmaktadır.

Vianorm Yönetim Danışmanlık tarafından sağlanan hukuki destek, danışma, hukuksal yardım ve yargısal koruma olarak üç boyutludur. Şirketlerin uyması gereken yasal prosedürler hakkında bilgi verilmesi, ana sözleşme hazırlanması ve tadili, şirket genel kurulları, sermaye arttırım ve azaltımları, imzalanacak sözleşme ve belgelerin hazırlanması, denetimi, anlaşmazlıkların sulh yolu ile halli, şirketin mahkemeler önünde temsili gerektiğinde dosyanın avukatlara ve hukuk bürolarına aktarılması.

Vianorm Yönetim Danışmanlık, şirket içi eğitimin işletmelerin verimliliği, risklerin azaltılması, ürün ve hizmet kalitesindeki artışın önemli bir unsuru olduğu diğer bir açıdan da yönetici kadroların eğitiminin doğrudan işletmenin hayatiyetiyle ilgili olduğu düşüncesiyle, danışmanlık faaliyeti kapsamında tespit ettiği veya müşterilerince talep edilen konularda eğitim faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Şirketlerin hedeflerini gerçekleştirme süreçlerinde yatırım projelerinde ihtiyaç duydukları finans kaynaklarına ulaşmada izlenecek yöntemlerin belirlenmesi, sahip oldukları sermayenin en uygun şekilde kullanılması, yeniden yapılanma süreçleri doğru bir finansal analiz ve planlama çalışması gerektirir. Vianorm Yönetim Danışmanlık finansman konusunda piyasa koşullarına uygun gerçekçi çözümler sunar.

Yeni Türk ticaret kanunu tasarısı tüm ticari şirketlerin muhasebe kayıtlarının Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun hale getirilmesini zorunlu kılıyor. Vianorm Yönetim Danışmanlığı, şirket kuruluş işlemlerinden başlayarak tüm muhasebe sisteminin bu standartlara uygun olarak yapılandırılmasından, etkin raporlama sisteminin uygulanmasına kadar her aşamada hizmet sunmakta, gerektiğinde eğitim ve seminerler ile standartların uygulama aşamasında da etkin işleyişini sağlamayı hedeflemektedir.

Vianorm Yönetim Danışmanlık, şirketlerin gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV ve diğer vergi kanunlarından kaynaklanan yükümlülükleri konusunda bilgi verir. Projelerin vergi teşvik mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmesi, vergi yükünün hafifletilmesi, sorunların vergi mevzuatı ve uygulama çerçevesinde çözümü, vergi uzlaşması konularında danışmanlık hizmeti sunar.

Küreselleşen ekonominin gerektirdiği uluslararası standartlara uygun muhasebe sistemleri şirketlerin finansal bilgilerinin yasalara uygun ve güvenilir analiz raporları ile saptanmasını gerekli kılıyor. Vianorm Yönetim Danışmanlığı tarafından sunulan denetim hizmetleri mevzuata uygunluk sağlanması prensibinden hareketle şirketlere işin geliştirilmesine, şirkete zarar verici muhtemel yolsuzlukların ortaya çıkarılmasına ve önlenmesine yönelik veriler ortaya koymayı hedefler.

Vianorm Yönetim Danışmanlık, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üretim miktarlarının arttırılması, standart kalitenin yakalanması ve sürdürülmesi, lojistik imkânların daha verimli hale getirilmesi hedeflerini gerçekleştirmeleri için otomasyona geçiş seçeneklerinin tespiti ve değerlendirilmesi konularında işletmelere danışmanlık hizmeti sunar.

Vianorm Yönetim Danışmanlık, çağdaş bir işleyiş ve yönetim sürecinin olmazsa olmaz koşullarından biri olan bilgi teknolojilerine geçiş ile bilgi güvenliği ve gizliliği alanında çözüm ortaklarıyla birlikte projeler geliştirerek, işletmelere bu alanda da katkı sunar.

Vianorm Yönetim Danışmanlık şirketlerin personel alımına ilişkin planlama ve uygulama süreçlerini yürütür. Mevcut personel ile ilgili uygulamalarının iş ve sosyal güvenlik, vergi ve muhasebe mevzuatına uygunluğu, ücret ve işgücü kullanımı konularında değerlendirme, denetleme ve danışmanlık hizmeti verir.

Vianorm Yönetim Danışmanlık'ta firmaların yapılarına ve ihtiyaçlarına göre sunulan hizmetler: Aile Şirketleri Danışmanlığı, Kobi Danışmanlığı, Fikri ve Sınai Haklar, Hukuk Danışmanlığı, Finansman Danışmanlığı, Eğitim Hizmetleri, Muhasebe Danışmanlığı, Vergi Danışmanlığı, Denetim Hizmetleri, Otomasyon Danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı, İnsan Kaynakları Danışmanlığı.

ViaNorm Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi | Caferağa Mh. Albay Faik Sözdener Cd. Çetintaş İş Merkezi No:17 Kat:2/B KADIKÖY / İSTANBUL | Telefon:(0216)348 48 00 Faks:(0216)338 09 18

HABERLER / DUYURULAR:
ViaNorm Yönetim Danışmanlığı A.Ş.

Neden ViaNorm?
Neden Yönetim Danışmanlığı?

"ViaNorm Yönetim Danışmanlığı A.Ş, bir işletme ya da kuruluştaki işleyişi, tüm yönetimsel ihtiyaçları hukuki, mali ve teknik boyutlarıyla  ele alarak tek merkezden düzenlemeyi hedeflemektedir." » [Devamı için tıklayınız]

Aile Şirketleri Yönetim Danışmanlığı

"ViaNorm olarak aile şirketinizdeki bütün potansiyel olumsuzlukları sürdürülebilir ekonomik büyümenin unsurları haline dönüştürmeye  hazırız." » [Devamı için tıklayınız]

Kobi Yönetim Danışmanlığı

"Öncelikli çıkış noktamız, küresel ve yerel piyasaları referans alan ve özel olarak Türk Kobi'lerinin ihtiyaçlarına yönelik  olarak tasarlanan ayrıntılı ve çok yönlü, yüksek kaliteli hizmet sunulmasıdır." » [Devamı için tıklayınız]

Hukuk Danışmanlığı

"ViaNorm, şirketinizin içinde bulunduğu yasal süreçlerin her aşamasında  yanınızda bulunur, şirketinizin ihtiyacı olan en doğru yasal, finansal ve sosyal çözümleri sağlamak için üç farklı boyutta çalışır: Danışma, yardım, yargısal koruma." » [Devamı için tıklayınız]

Vergi Danışmanlığı

"Vergi incelemeleri aşamasında, uzlaşma aşamasında, dava aşamasında,  dava veya  uzlaşma sonrasında  ViaNorm Yönetim Danışmanlığı'nda müşterilerimize tüm vergi mevzuatına ilişkin yüksek kaliteli hizmet sunulmaktadır." » [Devamı için tıklayınız]

Denetim Hizmetleri

"Denetimin işletmelerin verimliliği, karlılığı, itibarı, kaynak yaratılması  gibi bir çok konuda ne kadar önemli olduğunun bilinciyle; bağımsız ve tarafsız denetim hizmetleri sunmaktayız." » [Devamı için tıklayınız]

Şirketimiz Hedeflerimiz ve Değerlerimiz Etik İlkelerimiz Müşteri Profilimiz
Aile Şirketleri Kobi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Eğitim Finansman Muhasebe Vergi Denetim Otomasyon Bilgi Teknolojileri İnsan Kaynakları